LOGO-TMMOB-2

Bakırköy 959 Ada 109 Parselde Açılan Davanın Sonucu

by mimarbkoy

Mimarlar odası olarak,

Mülkiyeti Bakırköy Belediye Başkanlığı’na ait İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Basınköy mah, 84 pafta 959 ada 109 parsel sayılı 32.929 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışının yapılabilmesi için yetki verilmesine ilişkin Bakırköy Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararının imar ve belediye mevzuatına aykırı olduğu kamu yararına uygun bulunmadığı ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istenmiştir.

İstanbul 13. İdare mahkemesi 28.12.2021 tarihinde oy birliği ile;

“Dava konusu taşınmazın halihazırda 1/5000 ölçekli Zümrütyuva nazım imar planında “park ve dinlenme”  alanında kaldığı, bu nedenle satışı yapılabilecek taşınmaz statüsünde olmadığı ve dava konusu Bakırköy Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih ve 40 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde taşınmazın satışı gibi sonuçlar doğacak olması nedeniyle telafisi güç ve imkânsız zararlara sebebiyet vereceği açıktır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”

13 IDARE MAHKEMESI – KARAR

Diğer Yazılar